Algemene Voorwaarden van BoxWorx
Laatst bijgewerkt: 14 oktober 2021

Download hier onze Algemene Voorwaarden als pdf-bestand.

Contact

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten via de fysieke winkel en/of op afstand via de webshop en/of via een of meer technieken voor communicatie op afstand aan de afnemer aanbiedt
 2. Afnemer: degene die met BoxWorx een overeenkomst aangaat, wil aangaan of voor wie BoxWorx een aanbod doet of een levering of prestatie verricht of gaat verrichten.
  2.1 Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
  2.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 5. Maatwerk: alle producten die niet geprefabriceerd zijn en volgens de gegeven specificaties van de afnemer worden vervaardigd op de gekozen vorm, afmeting, maat, kleur, materiaal en afwerking.

Naam van de onderneming:

BoxWorx B.V.

Industriestraat 50, 2671CT Naaldwijk
Telefoon: 0174 26 8008
E-mailadres: info@boxworx.nl
KvK-nummer: 69358559
Btw-identificatienummer: NL857844829B01

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, offerte, overeenkomsten, diensten en handelingen die -al dan niet op afstand- tot stand zijn gekomen tussen BoxWorx en de afnemer.
 2. Indien een overeenkomst (schriftelijk, mondeling en/of elektronisch) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij BoxWorx zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk langs elektronische weg worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- en/of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of een situatie niet geregeld is, dient de bepaling of situatie beoordeeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen
 1. Een aanbod en/of offerte is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
 2. Ieder aanbod en/of offerte van de ondernemer heeft een beperkte geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld in het aanbod of de offerte
 3. Eventuele vergissingen zoals onjuiste vermeldingen over de prijs, calculatie- en schrijffouten op de website, in reclame-uitingen, aanbiedingen en offertes, publicaties, orderbevestigingen of andere schriftelijke of elektronische documenten van BoxWorx, zijn niet bindend
 4. Aanbiedingen en offerten zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens en metingen en de uitvoering van werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende voor BoxWorx normale werktijd, alsmede leveranties van de daarbij benodigde materialen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen
 5. Alle afbeeldingen en specificaties gegeven in het aanbod zijn een indicatie waar geen rechten aan kunnen worden ontleend noch kunnen deze aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst
 6. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen
 7. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. BoxWorx kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de materialen of producten
 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van BoxWorx door de afnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BoxWorx langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BoxWorx is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden
 3. De afnemer ontvangt te allen tijde elektronisch een orderbevestiging
 4. De orderbevestiging is in beginsel leidend. Het is aan de afnemer om deze zorgvuldig te controleren op onvolledigheden en onjuistheden en deze tijdig te melden bij ondernemer, tenminste binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging
 5. Aanbiedingen en acties hebben een tijdelijk karakter. Na sluitingsdatum van een aanbieding of actieperiode kan de afnemer hiervan geen gebruik meer maken, tenzij anders is overeengekomen
 6. Prijsverlagingen na het sluiten van een overeenkomst door aanbiedingen, acties of korting op showroommodellen geven de afnemer geen recht op prijsvermindering
 7. Voor aanbiedingen en/of acties kunnen speciale actievoorwaarden gelden
 8. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk en/of via elektronische weg zijn overeengekomen tussen afnemer en BoxWorx
 9. Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk en/of via elektronische weg te worden overeengekomen tussen afnemer en BoxWorx
 10. Als nakoming van de overeenkomst door ondernemer niet mogelijk is wegens overmacht, mag BoxWorx de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Partijen zijn in dat geval wel gerechtigd om over en weer voorstellen te doen om de overeenkomst met wederzijds goedvinden te wijzigen waardoor nakoming wel mogelijk is
 11. BoxWorx kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BoxWorx op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden
 12. In geval van faillissement, surséance van betaling of beslaglegging op het vermogen van afnemer, mag BoxWorx de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk ontbinden
 1. BoxWorx zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen
 2. Indien sprake is van uitvoering van werkzaamheden op/aan de in de overeenkomst genoemde locatie is BoxWorx verplicht de afnemer te wijzen op:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;
  • onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen waaronder gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht
  • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking worden gesteld
 3. Eén en ander tenzij BoxWorx de gebreken of onjuistheden niet kende, redelijkerwijze niet behoorde te kennen danwel niet in staat was om de gebreken of onjuistheden waar te nemen
 1. Het merendeel van de door BoxWorx aangeboden producten zijn maatwerk en niet geprefabriceerd en worden vervaardigd en/of geleverd op basis van de gegevens in de overeenkomst. Hieronder zijn in ieder geval inbegrepen de producten die worden vervaardigd in de werkplaats van ondernemer zoals eettafels, salontafels, bijzettafels, bartafels, sidetables, zitbanken, tuinbanken, eetkamertafelbanken, kasten, TV meubels, wandplanken en stoelen. Voor alle niet geprefabriceerde producten geldt dat het herroepingsrecht niet van toepassing is. Deze producten kunnen dus niet worden geretourneerd
 2. Als de afnemer de overeenkomst betreffende een niet geprefabriceerd product wenst te beëindigen zonder dat sprake is van een ernstige tekortkoming van de BoxWorx, is dit uitsluitend mogelijk met wederzijds goedvinden. BoxWorx heeft in dat geval recht op een vergoeding van schade, zowel geleden verlies als gederfde winst. Tenzij anders wordt overeengekomen, bedraagt de schadevergoeding 30% van de overeengekomen koopprijs. Indien de afnemer ten tijde van de beëindiging van de overeenkomst met wederzijds goedvinden reeds is geïnformeerd dat (deel)levering kan gaan plaatsvinden, bedraagt de schadevergoeding 50% van overeengekomen koopprijs
 3. Voor alle pre gefabriceerde producten geldt dat de afnemer bij aankoop van deze producten de mogelijkheid heeft om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer
 4. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan BoxWorx retourneren, conform de verstrekte instructies
 5. Wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan BoxWorx. Het kenbaar maken vindt plaats middels een geschreven bericht en/of e-mail. Nadat de afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen retour te sturen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending
 6. Indien de afnemer na afloop van de in lid 3, 4 en 5 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan BoxWorx heeft teruggezonden, is de koop een feit
 7. De afnemer draagt de kosten voor retourneren. Ook indien de afnemer gebruik wenst te maken van de door BoxWorx gefaciliteerde transportmogelijkheden, draagt de afnemer de kosten hiervoor
 8. Voor grotere en/of zwaardere producten waaronder meubels en niet geprefabriceerde producten, geldt dat de afnemer kan verzoeken om het product of de producten te laten afhalen bij afnemer. Afhaling is uitsluitend mogelijk na wederzijds goedvinden waarbij de afnemer de door BoxWorx vooraf opgegeven kosten zal dragen.
 9. Alle producten met alle geleverde toebehoren dienen op het moment van ophalen deugdelijk en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking klaar te staan achter de eerste drempel. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, wordt het product niet meegenomen. De kosten voor het transport zullen in dat geval alsnog door de afnemer gedragen moeten worden
 10. Zodra een product door BoxWorx is gecontroleerd en compleet, ongebruikt en onbeschadigd is bevonden, zal het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen worden gerestitueerd.
 1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door BoxWorx bij benadering vastgesteld en staan vermeld bij het betreffende product op de website of worden vermeld in het aanbod en/of de offerte
 2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt er door BoxWorx van uitgegaan dat zij de opdracht binnen de genoemde tijd kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn
 3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode vangt aan wanneer de overeenkomst definitief is gesloten. Dat wil zeggen wanneer over alle commerciële en technische details een overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van BoxWorx en -voorzover overeengekomen- een (aan)betaling is voldaan
 4. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt BoxWorx een extra redelijke termijn gegund om alsnog te kunnen leveren. BoxWorx zal in dat geval aan afnemer een termijn bekend maken waarin alsnog geleverd zal worden
 5. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de afnemer in geen geval recht op schadevergoeding of tijdelijke vervanging van het product door BoxWorx
 6. Indien en zodra een bestelling wordt verzonden, ontvangt de afnemer hiervan een digitaal bericht. Voor niet geprefabriceerde producten geldt dat de afnemer eerst via een digitaal bericht wordt geïnformeerd wanneer het product gereed staat voor transport. Het product wordt vervolgens binnen 5 werkdagen overgedragen aan het desbetreffende transportbedrijf. Het transportbedrijf neemt contact op met de afnemer om een dag van levering overeen te komen.
 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BoxWorx het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen te laten verrichten en/of uitvoeren door derden die door BoxWorx worden aangewezen
 1. Tenzij anders overeengekomen, worden alle producten vervoerd door een beroepsvervoerder welke door BoxWorx wordt aangewezen en waarbij BoxWorx zorgt voor een genoegzame verzekering die het risico van beschadiging en verlies bij vervoer draagt
 2. Indien de afnemer zelf wil zorgdragen voor het transport van het product of producten, is en blijft hij zelf verantwoordelijk voor het (ver)plaatsen en/of vervoeren van de producten, het laden en lossen van de producten en de montage hiervan, evenals voor eventuele schade die hierdoor ontstaat. De afnemer is er derhalve zelf voor verantwoordelijk dat het product vóór transport volledig wordt gecontroleerd op de juistheid daarvan en eventuele onvolkomenheden en/of schade. BoxWorx is niet aansprakelijk voor reclamaties achteraf.
 3. De kosten voor vervoer staan vermeld op de website van BoxWorx en/of worden in het aanbod en/of de offerte aan de afnemer bekend gemaakt en zijn in de overeenkomst inbegrepen. De verzendkosten op de website worden automatisch berekend op basis van levering tot aan de eerste deur/drempel op de begane grond. Bij een eventuele miscalculatie en/of afwijkende omstandigheden waarvoor (extra) kosten van toepassing zijn, behoudt BoxWorx het recht om de verzendkosten te corrigeren en/of te hercalculeren
 4. Na overdracht van de producten door BoxWorx aan de beroepsvervoerder, vindt de communicatie over de dag en het tijdstip van levering uitsluitend plaats tussen de beroepsvervoerder en de afnemer waarbij de beroepsvervoerder contact zal opnemen met het telefoonnummer dat afnemer heeft opgegeven bij het aangaan van de overeenkomst
 5. Levering vindt uitsluitend plaats op werkdagen (ma t/m vr) tussen 08.00 uur en 18.00 uur. BoxWorx kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gemaakte afspraken tussen de beroepsvervoerder en de afnemer, noch kan de afnemer bij de BoxWorx bedwingen dat de levering op een ander moment dient plaats te vinden dan de geboden mogelijkheden door de beroepsvervoerder
 6. BoxWorx draagt de zorg dat alle producten deugdelijk verpakt zijn op een zodanige wijze dat de kans van schade als gevolg van transport tot een minimum beperkt wordt
 7. BoxWorx is niet aansprakelijk voor schade bij de aflevering vanaf de eerste deur/drempel van het afleveradres. Indien vooraf overeengekomen, helpen de chauffeurs wel graag om het product bij de afnemer binnen te plaatsen
 8. De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden en de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen alsook de gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan of voor het werk wordt verricht en gebreken in materialen en/of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld
 9. Als bij de aflevering beschadigingen en/of gebreken en/of onvolkomenheden aan het product worden geconstateerd, maakt de afnemer hiervan onverwijld, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na aflevering bij BoxWorx melding door middel van een geschreven bericht en/of e-mail in combinatie met een foto van de betreffende schade en/of gebrek. Bij gebreke van een bericht en na afloop van deze termijn wordt geacht dat de afnemer de geleverde producten zonder schade en/of gebreken heeft ontvangen
 1. De producten en of diensten worden (af)geleverd op het adres dat door de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst is opgegeven en welke na overdracht van de producten aan de beroepsvervoerder niet meer gewijzigd kan worden
 2. De levering vindt plaats op een door de beroepsvervoerder en de afnemer overeengekomen dag en tijdsvak waarbij rekening dient te worden gehouden dat door verkeersomstandigheden of andere onverwachte ontwikkelingen de levering buiten de overeengekomen dag en tijdsvak kan plaatsvinden.
 3. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is en dat, voorzover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken. Dit houdt in dat de afnemer alle mogelijke obstakels of kwetsbare delen die het vervoeren van de goederen kunnen bemoeilijken zal verwijderen en/of afdekken en/of verstevigen.
 4. De afnemer verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de afnemer
 5. De afnemer dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van BoxWorx behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden van BoxWorx daarvan geen vertraging ondervinden. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de afnemer BoxWorx daarvan tijdig in kennis te stellen
 6. De afnemer informeert BoxWorx voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst over bijzondere omstandigheden die van belang zijn om een vlotte en goede aflevering van de veelal zware en massieve producten mogelijk te maken. Hieronder valt ondermeer de toegang, trappen, doorgangen, verdiepingen, bochten, schuine hoeken, deurposten alsmede omstandigheden die het gebruik van hulpmiddelen zoals een (verhuis-)lift of kraan noodzakelijk maken. Verder zorgt de afnemer ervoor dat de benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor werkzaamheden belangrijke gegevens (bijv. de bereikbaarheid van de plaats van aflevering) tijdig bekend zijn bij BoxWorx
 7. Bij onjuiste of onvolledige informatie door de afnemer zijn de (extra) kosten voor gebruik van bijzondere hulpmiddelen en/of het noodzakelijk retourneren van het product of producten voor diens rekening
 8. Het merendeel van de door BoxWorx aangeboden producten zijn vaak massief en zwaar en worden daarom indien nodig door twee personen vervoerd en geleverd. Indien er omstandigheden op de afleverlocatie zijn waardoor twee personen het product niet redelijkerwijs binnen kunnen krijgen mag van de afnemer worden verwacht dat hij ervoor zorgdraagt dat er (voldoende) bijstand aanwezig is op de afleverlocatie voor het uitladen en naar binnen brengen van het product of de producten
 9. Indien de plaats van aflevering op het moment van aflevering niet bereikbaar is, bijvoorbeeld omdat de afmetingen van de producten te groot blijken om die plaats te kunnen bereiken, komt dat voor rekening en risico van de afnemer. De beroepsvervoerder zal de producten in dat geval (ongemonteerd) op de begane grond afleveren, tenzij anders wordt overeengekomen
 10. Indien een (verhuis-)lift of kraan nodig is, zorgt BoxWorx voor de beschikbaarheid hiervan op het moment van aflevering. De kosten komen voor rekening van de afnemer en worden door de afnemer voorafgaand aan de levering aan BoxWorx voldaan
 11. Als de afnemer zelf wil zorgdragen voor een (verhuis-)lift of kraan zullen de producten zonder extra kosten en zonder montage op de begane grond worden afgeleverd. De afnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het (ver)plaatsen en/of vervoeren van producten op de (verhuis-)lift of kraan, het laden en lossen van de producten en de montage hiervan, evenals voor eventuele schade die hierdoor ontstaat
 12. Als de te leveren producten conform afspraak tussen de afnemer en de beroepsvervoerder worden aangeboden voor aflevering maar niet worden aangenomen, anders dan wegens gebrekkige levering, of indien bij aflevering door de beroepsvervoerder wordt vastgesteld dat levering niet aanstonds kan plaatsvinden vanwege omstandigheden die voor rekening en risico van de afnemer zijn, zal er een afspraak worden gemaakt voor een tweede levering door de beroepsvervoerder met afnemer waarbij de extra transport-, leverings- en opslagkosten door BoxWorx in rekening zullen worden gebracht bij de afnemer
 13. Indien de afnemer de leverdatum wenst uit te stellen, dient dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 10 werkdagen voor het einde van de door BoxWorx aangegeven levertijd te worden doorgegeven. Een later verzoek zal worden beoordeeld op haalbaarheid en hiervoor opslagkosten worden doorberekend aan de afnemer. De opslagkosten bedragen 25 euro per week. Een verzoek na overdracht van de producten aan de beroepsvervoerder kan niet meer in behandeling worden genomen en zal conform lid 9 worden afgehandeld
 1. De (totale) prijs van een product staat aangegeven in de webshop en/of wordt in het aanbod en/of de offerte benoemd in Euro en is inclusief BTW en exclusief eventuele kosten zoals reiskosten, transportkosten en eventuele declaraties van derden. Bij zakelijke afnemers vanuit de EU wordt de (totale) prijs van een product in het aanbod en/of de offerte benoemd in Euro en exclusief BTW en eventuele kosten zoals reiskosten, transportkosten en eventuele declaraties van derden
 2. Tenzij anders is overeengekomen, is BoxWorx gerechtigd om bij het aangaan van een overeenkomst met een afnemer een aanbetaling te vragen tot een maximum van 30% van de totaal overeengekomen prijs waarna de overeenkomst een feit is
 3. Wanneer een vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden
 4. Het resterende bedrag van de totaal overeengekomen prijs dient volledig te worden voldaan voorafgaand aan de overdracht van het product en/of de producten aan de beroepsvervoerder
 5. Indien is overeengekomen om een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uit te voeren, is de afnemer gerechtigd om voor elke deellevering slechts een betaling te doen van de te leveren delen
 6. Betaling van het (rest-)bedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat hierom door BoxWorx middels een digitaal bericht is verzocht en BoxWorx de afnemer in kennis heeft gesteld dat het product gereed is voor transport en binnen 5 werkdagen kan worden overgedragen aan het desbetreffende transportbedrijf
 7. De afnemer is over de periode dat hij in verzuim is de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd. De zakelijke afnemer is over de periode waarin hij in verzuim is de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd
 8. Onverminderd het bepaalde in artikel 10, lid 5 stuurt BoxWorx aan de afnemer na het intreden van het verzuim een aanmaning, waarbij hij wordt aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 fagen, aanvangende de dag na aanmaning. Daarbij wordt de afnemer erop gewezen dat hij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zal raken indien betaling uitblijft
 9. BoxWorx is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. BoxWorx is in dat geval gerechtigd derden voor incasso in te schakelen. De afnemer is in dat geval tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Waarvan de hoogte wordt vastgesteld op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend besluit
 10. De afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd de betaling van het gedeeltelijk van het verschuldigde bedrag op te schorten dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de binnen de overeengekomen termijn
 11. BoxWorx blijft eigenaar van de producten tot de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen en mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn verwijderen of doen verwijderen, totdat de koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten, volledig zijn betaald
 1. Tenzij schriftelijk ander is overeengekomen, staat BoxWorx voor een periode van 12 maanden na aflevering in voor de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de geleverde producten en/of diensten
 2. Bij niet geprefabriceerde producten zijn minimale afwijkingen in afmetingen geoorloofd en niet te voorkomen. BoxWorx mag 2% afwijken van de overeengekomen afmetingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen
 3. Voor wandafwerkingen geldt dat BoxWorx garandeert dat deze voldoende aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet zal scheuren, tenzij dit wordt veroorzaakt door de werking van de ondergrond welke redelijkerwijs niet door BoxWorx kon worden voorzien
 4. De afnemer biedt BoxWorx in alle gevallen de gelegenheid om een eventueel gebrek te herstellen. De aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig product of tot vervanging van dat product of een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van BoxWorx
 5. Indien de afnemer een beroep doet op een garantiebepaling moet hij BoxWorx voor het kunnen bepalen van mogelijke aansprakelijkheid in de gelegenheid stellen tot het zonodig verrichten van destructief onderzoek op de voor de afnemer minst bezwarende wijze
 6. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist onderhoud of installatie, (de)montage, wijziging of reparatie door de afnemer of derden. Geen garantie wordt gegeven op geleverde producten die niet nieuw waren op het moment van levering, showroommodellen, producten of onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend en productspecifieke eigenschappen zoals omschreven in het aan de afnemer overgelegde en op onze website gepubliceerde onderhoud- en advies document.
 7. Op alle houten (al dan niet afgewerkt met betonmortel en/of betonlook) onderdelen geldt een beperkte garantie. Deze ziet uitsluitend op productiefouten. De natuurlijke werking van hout is hiervan uitgesloten nu dit geen fout is in het product of productie, maar een kenmerk van het materiaal. Onder ‘werking van hout’ wordt verstaan het uitzetten, krimpen, scheuren en/of kromtrekken van hout. Het door de ondernemer gebruikte hout is gezaagd en gedroogd met een vochtpercentage tussen circa 8% en 12%, waardoor het product geschikt is voor gebruik in een verwarmde ruimte. Hout blijft echter een natuurproduct en neemt vocht op en laat vocht los. De mate waarin dit gebeurd is onder meer afhankelijk van temperatuurverschillen en luchtvochtigheid. Hout zal minder werken indien de luchtvochtigheid op een nagenoeg constant niveau blijft, waarbij wij een luchtvochtigheid adviseren tussen de 50% en 60% met in de winter een daling van 10% en in de zomer een stijging van 10%
 8. De diverse pdf bestanden Advies- en onderhoud voor alle materialen en producten maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden en zijn gepubliceerd op onze website en worden toepasselijk aan het afgenomen product en/of materiaal altijd per e-mail ter beschikking gesteld aan de afnemer
 9. BoxWorx is niet verantwoordelijk voor afwijkende verwachtingen van de afnemer omtrent het product in een andere materiaal, kleur of houtsoort en/of de wijze van stoffering in een ander materiaal of kleur anders dan door de afnemer is waargenomen en getoond in de showroom
 10. BoxWorx is niet verantwoordelijk voor kleurverschillen onderling en ten opzichte van het showroommodel of de productfoto op de webshop. BoxWorx kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren op afbeeldingen exact overeenkomen met de echte kleuren van de materialen of producten. Kleurafwijkin¬gen zijn mogelijk door de aardpigmenten en/of doordat het materiaal en/of de afwerkingen van het materiaal in deelleveringen wordt ingekocht. Ook het droogproces en de warmte of luchtvochtigheid tijdens het drogen kan een lichte kleurafwijking veroorzaken. Voorts is elk stuk hout uniek van structuur, nerf en kleur waardoor ook kleurafwijkingen mogelijk kunnen zijn
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berust het risico van beschadiging bij BoxWorx tot het moment van aflevering aan de afnemer aan de eerste deur/drempel van het afleveradres of indien de afnemer zelf wil zorgdragen voor het transport tot aan de overdracht van het product bij de afhaling op locatie
 2. BoxWorx is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan muren, kozijnen, vloeren en andere goederen door de (af)levering en/of montage en/of uitvoering van onze producten en/of diensten
 3. BoxWorx is niet aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade ontstaan door gebreken aan de geleverde producten of anderszins, evenals wegens vertraging in de levering van producten, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van BoxWorx
 4. BoxWorx is niet aansprakelijk voor verkeerde productinformatie op de website dan wel schade die is veroorzaakt door gebruik van een product tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van BoxWorx
 5. Indien de afnemer zelf producten plaatst, monteert etc. of dit door een derde laat doen, is de afnemer c.q. deze derde verantwoordelijk voor een correcte plaatsing, montage etc. en alles wat daarbij komt kijken. Mocht er in deze gevallen iets misgaan bij het plaatsen, monteren etc. dan wel mocht er sprake zijn van onvolkomenheden in het resultaat, dan is de ondernemer daarvoor niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk
 6. Indien BoxWorx aansprakelijk is, zal zij nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen de afnemer en BoxWorx
 7. Indien BoxWorx zich niet op enige exoneratie zou kunnen beroepen, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt
 1. Klachten over de hoedanigheid van de geleverde producten en/of diensten kunnen door BoxWorx alleen gelden worden gemaakt door indiening hiervan binnen 14 dagen na aflevering van de producten en/of diensten. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van 14 dagen vanaf het moment waarop het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen zijn. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend aan het e-mailadres info@boxworx.nl met een duidelijke en volledige omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken waar mogelijk ondersteund door beeldmateriaal
 2. Wanneer de afnemer ongevraagd of tegen het advies van BoxWorx in bepaalde werkzaamheden wil en/of laat (doen) verrichten of beletten, is, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, elke klacht hierop uitgesloten

Op overeenkomsten tussen BoxWorx en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien de afnemer gevestigd is in het buitenland